web analytics

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

24th Sep 2010

คำว่า "อูบคำ" เป็นภาษาเหนือซึ่งแปลว่า "อูบทองคำ" ("อูบ" เป็นชื่อเรียกของภาชนะที่เอาไว้บรรจุสิ่งของในสมัยล้านนาโบราณ) ซึ่งอาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ.2275-2301) และจึงได้ใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน